Intriguingly Indian

Sharmila Tagore

Girls:

Amala
Lalita
Sitara
Karishma
Pritha
Asha
Indu
Reshmi
Shanti
Parveen
Nalini
Kashi
Mira
Sarika
Pushpa
Arya
Dipika
Sharmila
Rishika
Madhuri
Nila
Shri
Zeenat
Padmini
Shakti
Rupinder
Shobha
Odathi
Uma
Manjula
Lilavati
Yamuna
Trishna
Ananya
Basabi

Boys:

Shiva
Rohan
Amar
Partha
Kamala
Ravi
Zahir
Arjuna
Tejas
Dev
Indra
Navin
Pallav
Surya
Vivek
Om
Sharma
Akash
Jaya
Krishna
Sai
Tahir
Hrithik
Gopal
Mitra
Varindra
Samar

Comments

Popular posts from this blog

Angourie

Yara

From Tzeitel to Bielke: The Five Daughters of Tevye